คติธรรม

โลกคือจิตของคนเรามาหลอกลวงจิต ให้หลงในสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจัง แต่แล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงมายาเท่านั้น...

ธรรมโอสถ

กิเลสคือโรค ความโลภ โกรธ หลง ทิฏฐิมานะ มันทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อน มันเป็น โรคเรื้อรัง อยู่ภายในใจ มีแต่ ธรรมโอสถ คือ ธรรมคำสอนของพระพุธเจ้าเท่านั้น...