Download สื่อธรรมะ

วัดป่าเทสรังสี UK

ธรรมสำคัญและวันสำคัญ

1. ปฏิจจสมปบาท


 

2. ธัมจักกัปปวัตตนสูตร


 

3. วันอาสาฬหบูชา


 

4. วันอาสาฬหบูชา (2)


 

5. หลักปฏิบัติ (ออกพรรษา)


 

6. วันออกพรรษา


 

7. วันออกพรรษา (2)


 

8. วันมาฆะบูชา


 

9. วันมาฆบูชา (2)


 

10. โอวาทปาฏิโมกข์