กิเลสคือโรค
ความโลภ โกรธ หลง ทิฏฐิมานะ
มันทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อน
มันเป็น โรคเรื้อรัง อยู่ภายในใจ
มีแต่ ธรรมโอสถ คือ
ธรรมคำสอนของพระพุธเจ้าเท่านั้น
ที่รักษาให้หายได้