ประวัติครูบาอาจารย์

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

(พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศษฏ์)

พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม

(พระอาจารย์ ติ๊ก)